ประโยชน์ของการวางแผนคัดเลือก ช่างเทคนิค CNC ของแผนกทรัพยากรมนุษย์

ขึ้นอยู่กับความจำเป็นขององค์การในการปฏิบัติภารกิจนี้ การศึกษาและพิจารณาแผนกลยุทธ์ที่องค์การได้กำหนดไว้ศึกษานโยบายทางด้านต่างๆ เพื่อที่จะนำผลของการศึกษาเหล่านี้มาจัดวางข้อมูลด้านบุคคล ช่างเทคนิค CNC ที่ควรจะเป็นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ดังจะเห็นจากในภาพว่า ยิ่งองค์การมีขนาดใหญ่และมีจำนวนพนักงานมากขึ้นเท่าใด การพิจารณาสภาพการณ์ของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ก็ย่อมมีภารกิจด้านการจัดการบุคลากรหรือทรัพย์ยากรมนุษย์จะมีการจัดองค์การอย่างไร ได้ทราบจำนวนและประเภทของพนักงานที่มีอยู่จริงๆ ว่ามีจำนวนเท่าไร และควรจะมีจำนวนเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นขององค์การในการปฏิบัติภารกิจนี้ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนที่องค์การทั้งหมดก็จะสามารถรู้ว่าองค์การต้องจ้างพนักงานใหม่ในกลุ่มใดบ้าง และในระยะเวลาใด ดังจะเห็นว่ายิ่งองค์การมีขนาดใหญ่และมีจำนวนพนักงานมากขึ้นเท่าใด การจัดให้งานเป็นสิ่งที่มีลักษณะง่าย ก็ย่อมมีภารกิจด้านการจัดการบุคลากร เป็นการแบ่งงานต่างๆ ให้เป็นงานย่อยหลายๆ ชิ้น ที่ใช้ความชำนาญเฉพาะแต่เป็นงานง่ายๆ ทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น

การวางแผนคัดเลือกผู้สมัครงาน ช่างเทคนิค CNC ของฝ่าย HR มีดังนี้

1. องค์การสามารถวางแผนพัฒนา การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

        เพราะฉะนั้นองค์กรแต่ละแห่งจึงต้องพิจาณาถึงความเหมาะสมในการจัดองค์การ ช่างเทคนิค CNC มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกลั่นกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมออกไป ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป โดยมิต้องเลียนแบบองค์การอื่นๆแต่อย่างใด ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การสัมภาษณ์เบื้องต้น จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการดำเนินการรับสมัคร ซึ่งจะกระทำง่ายๆ รวมถึงการถามคำถามสั้นๆ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาว่าผู้สมัครคนใด ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นนี้ จะเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นหรือสอบถามได้ง่ายๆ หลังจากการสัมภาษณ์สิ้นสุดลง ผู้สัมภาษณ์ต้องบันทึกผลทันที โดยที่เหตุผลสำคัญในการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดบุคคลที่มีสุขภาพไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานออกไป

2. กิจกรรด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นไปอย่างมีระบบและมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน

        จะต้องเสนอให้บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ช่างเทคนิค CNC หรือโอกาสในการเรียนรู้ ในการผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ การจับประเด็น การแลกเปลี่ยนกับผลผลิตที่ดีกว่าและเพิ่มความภักดีกับองค์การ ในระหว่างที่พนักงานยังอยู่กับองค์กร การวิเคราะห์ และการตัดสินใจเพื่อให้การสัมภาษณ์บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ถ้าหากไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุด การสอบสัมภาษณ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากเป็นงานที่ละเอียดอ่อน สามารถปฏิเสธได้เลย สำหรับผู้ ที่ผ่านเกณฑ์ในเบื้องต้น ก็จะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครให้กรอก เพื่อไปผ่านการพิจารณาในขั้นต่อไป ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะตัวของผู้ทำการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะเป็นฝ่ายยุติการสัมภาษณ์อาจบอกว่า เราคุยกันมาพอสมควร ผมขอถามคำถามสุดท้าย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

3. ช่วยให้การจ้างพนักงานใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีหน้าที่ในการใส่ใจกับพนักงานทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่หรือกำลังจะไป การสอบประวัติ ต้องการที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นจริงเกี่ยวกับผู้สมัคร การวางแผนบุคลากร ช่างเทคนิค CNC เพื่อส่งเสริมองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านทรัพยากรอย่างอื่น โดยองค์การจะทำการตรวจสอบจากข้อมูลอ้างอิงที่มีในขั้นตอนการรับสมัครตั้งแต่ ครอบครัว เพราะองค์กรต้องการบุคคลเช่นเดียวกับต้องการวัตถุดิบ อุปกรณ์และสิ่งอื่นสำหรับในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ การศึกษา การทำงาน ประวัติอาชญากรรม ตลอดจนทำการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์บางครั้งผู้สัมภาษณ์ต้องการให้การสัมภาษณ์ เป็นการสื่อสารสองทาง เนื่องจากขั้นตอนนี้จะสิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงจึงสมควรนำมาใช้ในขั้นตอนท้ายของการคัดเลือก

4. การเตรียมการให้ได้พนักงานใหม่ เป็นไปตามความต้องการของแผนหรือฝ่ายต่างๆ

        สถาบันการศึกษาที่ทำงานปัจจุบันและที่ทำงานเก่า การวางแผนบุคลากร ช่างเทคนิค CNC หมายถึงกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าองค์การสามารถหาคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาทำงานได้ตามระยะเวลา กรมตำรวจหรือหน่วยราชการอื่น การวางแผนบุคลากรเป็นการคาดคะเนอย่างเป็นระบบในเรื่องอุปสงค์และอุปทานของพนักงานขององค์การ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การต้องการและไม่มีแนวโน้ม สำหรับระยะเวลาในอนาคตการคาดคะเนจำนวนและประเภทของพนักงานที่ต้องการก็จะทำให้ฝ่ายบุคคลขององค์กรสามารถวางแผนสรรหา ที่จะก่อให้เกิดปัญหาแก่องค์การในอนาคต ประมาณจำนวนและประเภทของคนที่ต้องการสำหรับระยะเวลาหนึ่ง จะทำให้สัมพันธภาพ ระหว่างผู้สัมภาษณ์ และผู้ถูกสัมภาษณ์มีความไว้ใจ โดยที่การตรวจสุขภาพจะดำเนินการกับบุคคลที่ผ่านการทดสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจประวัติแล้ว

        การให้ความสำคัญและความละเอียดรอบคอบกับขั้นตอนนี้ การสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค CNC ที่ผสมผสานระหว่างการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จะขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน เป็นการสัมภาษณ์ที่เน้นแนวคิดความคิดและวิธีการที่ผู้สมัครใช้แก้ปัญหาต่อ สถานการณ์ต่างๆ โดยงานที่ต้องการความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์จะให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้เป็นอย่างมาก เป็นการสัมภาษณ์เน้นสถานการณ์ในด้านความเครียดและความกดดันต่างๆ เพื่อพิจารณาปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ การตรวจสุขภาพ เป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายในกระบวนการคัดเลือกบุคลากร